Kontrollansvarig enl. PBL

En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, skall hjälpa Byggherren 
att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.
Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll.
De skall se till att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda.
Kontrollen avser även att gällande bestämmelser och villkor följs.